Nadzór Inwestorski / Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy

Obiekty służby zdrowia

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty handlowe

Obiekty przemysłowe

Obiekty hotelowe

Budownictwo mieszkaniowe

Zakres obowiązków ATIVA J.KURATOW obejmować może w szczególności:

 1. Reprezentowanie INWESTORA/ZLECENIODAWCY w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego przez sprawowanie nad nim nadzoru, w szczególności w zakresie zgodności realizacji z wstępnymi założeniami, harmonogramami oraz budżetami, projektami i pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami, zasadami sztuki i wiedzy technicznej, dobrymi praktykami biznesowymi, a także umowami zawartymi przez INWESTORA z wykonawcami prac budowlanych, instalacyjnych, itp. oraz z dostawcami materiałów i usług.
 2. Realizację zadań przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia, a w tym wyznaczenie osoby pełniącej funkcję Koordynatora działań ATIVA i zapewnienie jej obecności na placu budowy w czasie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego w każdy dzień roboczy. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego przebywać będą na budowie w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu inwestycji, a także dostępni będą telefonicznie i/lub mailowo we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych niezwłocznie przybędą na plac budowy.
 3. Bieżące informowanie INWESTORA o przebiegu, postępie i jakości prac, zapewnianie możliwości wglądu do dokumentacji, powiadamianie o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na tryb, terminowość i jakość wykonywanych prac, a w szczególności na termin ich zakończenia oraz poziom kosztów.
 4. Analizę udostępnionych przez INWESTORA materiałów i dokumentów, a przede wszystkim posiadanych i/lub uzyskiwanych opracowań, uzgodnień, pozwoleń itp.
 5. Ustalenie wspólnie z INWESTOREM sposobu realizacji zadania inwestycyjnego, jego ramowego harmonogramu oraz wstępnego budżetu.
 6. Współpraca i koordynacja wszelkich przygotowujących budowę działań administracyjnych, organizacyjnych oraz prawnych, w tym reprezentowanie Inwestora przed organami administracji państwowej, samorządowej, dostawcami mediów i innymi urzędami oraz podmiotami.
 7. Opracowanie wspólnie z INWESTOREM procedury przetargowej na Generalnego Wykonawcę.
 8. Wprowadzenie wspólnie z INWESTOREM wykonawcy na plac budowy.
 9. Współuczestnictwo w przygotowaniu, modyfikowaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu szczegółowej dokumentacji technicznej, projektów wykonawczych, powykonawczych harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz planów organizacji placu budowy.
 10. Opiniowanie projektów umów z ewentualnymi podwykonawcami prac budowlanych, instalacyjnych, inżynieryjnych, dostawcami materiałów, urządzeń, technologii, usług itp. oraz rekomendowanie INWESTOROWI akceptacji tych umów.
 11. Koordynacja działań związanych z uzyskiwaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń, a także koordynacja Nadzoru Autorskiego Projektantów.
 12. Nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego, zgodnie z przepisami polskiego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 07. lipca 1994 prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej, polskimi i europejskimi normami, z dochowaniem najwyższej staranności i profesjonalizmu.
 13. Nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie
  z zatwierdzonymi przez INWESTORA harmonogramami rzeczowo – finansowymi oraz projektami organizacji budowy.
 14. Uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorach częściowych i końcowych wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną, uzyskanymi pozwoleniami, harmonogramami rzeczowo – finansowymi, wymaganiami technicznymi i postanowieniami umów zawartych przez INWESTORA z wykonawcami robót, dostawcami materiałów i usług.
 15. Sprawdzanie przedstawianych przez wykonawców robót budowlanych, dostawców materiałów oraz usług kosztorysów i faktur za objęte umowami roboty wykonane i odebrane, jak też za roboty dodatkowe i zamienne prawidłowo uzgodnione i zaakceptowane przez INWESTORA przed ich wykonaniem.
 16. Informowanie INWESTORA na bieżąco o podstawach faktycznych i prawnych powstania roszczeń
  z tytułu gwarancji, rękojmi i/lub innych tytułów w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego.
 17. Zebranie i przekazanie INWESTOROWI przygotowanej przez wykonawców robót dokumentacji powykonawczej, protokołów odbiorów częściowych i końcowych, dopuszczeń do użytkowania obiektu oraz urządzeń i aparatury.
 18. Kontrola jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 19. Nadzór nad zapewnieniem przez wykonawców bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy itp.
 20. Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach zależnych od potrzeb i postępu robót – średnio jeden raz w tygodniu.
 21. Koordynacja we współpracy z INWESTOREM oraz wykonawcami końcowych odbiorów urzędowych inwestycji niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenie na użytkowanie, a następnie przekazania obiektu do użytkowania.
 22. Utrzymywanie przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z odpowiedzialnością za wykonaną usługę na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
 23. Dalsza współpraca z INWESTOREM w okresie gwarancji i rękojmi za roboty zrealizowane przez wykonawców na oddzielnie uzgodnionych warunkach.

Co o funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowi Prawo Budowlane ?

(Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

Art. 19. 1.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (…)

Art. 25.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Art. 26.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Art. 27.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

Działania na rzecz Inwestora mogą obejmować w szczególności:

 • Relizacja działań w oparciu o FIDIC, wytyczne instytucji dotujących (np. Unia Europejska, resorty) oraz zarządzajacych (np. MON, MSWiA),
 • Przygotowanie materiałów przetargowych i organizację  postępowania przetargowego;
 • Uzyskanie od Wykonawcy finansowego zabezpieczenia wykonania kontraktu;
 • Weryfikacja ubezpieczeń Kontraktu;
 • Zatwierdzenie i przejęcie od Wykonawcy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;
 • Przejęcie od Wykonawcy planu płatności po uprzednim jego uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • Przejęcie od Wykonawcy Planu Zarządzania Jakością oraz Programu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • Nadzór nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem;
 • Stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego;
 • Organizowanie narad wynikających z bieżących potrzeb realizacji kontraktu;
 • Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych oraz zmian materiałów  po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym;
 • Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu i informowanie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu w realizacji;
 • Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym;
 • Stała konsultacja i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego;
 • Współpraca z nadzorem autorskim;
 • Współdziałanie z władzami terenowymi, organami nadzoru budowlanego;
 • Odbiór wykonanych etapów – odcinków robót;
 • Sprawdzanie okresowych zestawień Wykonawcy i potwierdzanie kwot do wypłaty;
 • Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją programu;
 • Pomoc przy prowadzeniu rozliczeń z Funduszami pomocowymi;
 • Opracowanie raportów okresowych i raportu końcowego;
 • Przygotowanie odbioru końcowego;
 • Nadzór nad rozruchem i szkoleniem obsługi;
 • Udział w czynnościach odbiorów ostatecznych i pogwarancyjnych robót objętych kontraktem.

Okres gwarancyjny

 1. Dołożenie wszelkich starań, zgodnie z Warunkami Umowy na Roboty w celu wyegzekwowania wszelkich postanowień gwarancyjnych.
 2. Organizowanie przeglądów gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawcy z udziałem Inwestora oraz Wykonawcy Robót zakańczanych stosownym protokołem z przeglądu.
 3. Po uzyskaniu zgłoszenia od Inwestora o zaistnieniu wady w okresie gwarancyjnym, opiniowanie zasadności wezwania Wykonawcy do jej usunięcia. W przypadku stwierdzenia odpowiedzialności za wadę po stronie Wykonawcy Robót prowadzenia branżowego Nadzoru Inwestorskiego nad procesem usunięcia wady, oraz protokolarne potwierdzenie usunięcia wady.
 4. Opiniowanie pod względem merytorycznym zlecenia ws. usunięcia wad innemu wykonawcy w przypadku jeśli Wykonawca Robót  nie usunie wad  w wyznaczonym terminie.

Usługi dodatkowe związane z fazami realizacji inwestycji m.in. to:

 • Opracowanie studium wykonalności, wniosków aplikacyjnych, koncepcji, projektów
 • Pomoc prawna
 • Audyty
 • Rozliczanie finansowe
 • Doradztwo dla  Inwestora w zarządzaniu i administrowaniu kontraktem
 • Zarządzanie ryzykiem kontraktu
 • Zarządzanie harmonogramem
 • Raportowanie
 • Monitoring postępu rzeczowo-finansowego poprzez wspomagające systemy informatyczne
 • Szkolenia

Jak wynika z zakresu działań i szerokiej odpowiedzialności, wszelkie wymagania (merytoryczne, doświadczenie, wiarygodność i inne) dostosowane są każdorazowo do skali i trudności realizowanego przedsięwzięcia. 

praktyczne doświadczenia w zakresie zarządzania i organizacji procesów inwestycyjnych oraz biznesu

 

44 – 230 BEŁK, ul. Palowicka 149c

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI